doktor Podgórski

W Polsce poziom naukowy doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada godność profesjonalny magistra, magistra inżyniera, lekarza lub pozostały równorzędny, zdała egzaminy doktorskie i obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Poziom naukowy doktora nadawany jest za sprawą te wydziały szkół wyższych albo placówki naukowe, które mają uprawnienia aż do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od momentu liczby zatrudnionych w nich osób z tytułem naukowym profesora względnie stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni pracownicy nauki) (wymaganych jest co bynajmniej 8 osób).
doktor Podgórski
Dysertacja doktorska powinna stanowić oryginalne fortel problemu naukowego ewentualnie artystycznego zaś argumentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej lub artystycznej, a oraz kunszt samodzielnego prowadzenia pracy naukowej albo artystycznej. Rozprawa ta jest opracowywana zaś pisana pod kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, opóźniać naprzód”), którym przypuszczalnie egzystować samoistny zatrudniony nauki, mianowany przez uprawnione aż do tego zespół. Krzysztof Podgórski Obrona dysertacji jest publiczna, tzn. czas jej jest ogłaszany zaś everyman ma zarządzenie w niej uczestniczenia natomiast zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie drut doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest obietnica poszukiwania prawdy a niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest poziom akademicki doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, do którego może znajdować się dopuszczona figura, która posiada szczebel akademicki doktora a wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, wersja książki/ek naukowej) znaczny wkład teoretyczny względnie artystyczny.

Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora tudzież doktora habilitowanego w Polsce określa uregulowanie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym a o stopniach zaś tytule w zakresie sztuki (Dz. Obok. spośród 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą spośród 18 marca 2011 r. (Dz. Obok. spośród 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania dzięki kandydata tytułu zawodowego magistra albo równorzędnego (choć kanon ta najczęściej była przestrzegana) oraz zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach plus Krzysztof Podgórski w większości wypadków do przyznania stopnia naukowego doktora wskazany jest dyplom ukończenia uczelni wyższej, przecież nie wzdłuż i wszerz.