Krzysztof Podgórski

W Polsce poziom teoretyczny doktora nadaje się w drodze przewodu doktorskiego osobie, która posiada urząd profesjonalny magistra, magistra inżyniera, lekarza czy też inny skoordynowany, zdała egzaminy doktorskie tudzież obroniła rozprawę doktorską (dysertację). Szczebel naukowy doktora nadawany jest przy użyciu te wydziały szkół wyższych albo placówki naukowe, które mają uprawnienia do jego nadawania. Uprawnienia uzależnione są m.in. od liczby zatrudnionych w nich osób z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego (samodzielni pracownicy nauki) (wymaganych jest co najmniej 8 osób).
doktor Podgórski
Dysertacja doktorska powinna istnieć oryginalne wyjście problemu naukowego względnie artystycznego i udowadniać ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w danej dyscyplinie naukowej czy też artystycznej, zaś dodatkowo zdolność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. Dysertacja ta jest opracowywana a pisana pod kierunkiem promotora (łac. promoveo – „posuwać, opóźniać naprzód”), którym być może istnieć samodzielny pracownik nauki, wyznaczony z wykorzystaniem uprawnione aż do tego kolegium. lekarz Podgórski Protekcja dysertacji jest publiczna, tzn. czas jej jest ogłaszany tudzież jederman ma zarządzenie w niej uczestniczenia natomiast zadawania pytań doktorantowi dotyczących tematu pracy doktorskiej. Formalnie sznur elektryczny doktorski jest zamykany przysięgą doktorską (w której treści zawarte jest przyrzeczenie poszukiwania prawdy zaś niesprzeniewierzania się zasadom etyki naukowej).

Wyższym stopniem naukowym jest stopień naukowy doktora habilitowanego. Nadawany jest w drodze przewodu habilitacyjnego, aż do którego być może znajdować się dopuszczona figura, która posiada poziom teoretyczny doktora tudzież wniosła udokumentowany (publikacje w czasopismach naukowych, wersja książki/ek naukowej) wysoki współpraca teoretyczny względnie artystyczny.

Zasady przyznawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w Polsce określa unormowanie spośród dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych a tytule naukowym a o stopniach zaś tytule w zakresie sztuki (Dz. Tuż przy. z 2003 r. Nr 65, poz. 595), znowelizowane ustawą z 18 marca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455). Poprzednie polskie uregulowania nie wymagały bezwzględnie posiadania za sprawą kandydata tytułu zawodowego magistra względnie równorzędnego (choć artykuł wiary ta zazwyczaj była przestrzegana) natomiast zdarzały się nadzwyczajne przypadki nadawania stopnia naukowego doktora osobom bez studiów wyższych, np. słynnemu matematykowi lwowskiemu – późniejszemu profesorowi Stefanowi Banachowi. W innych krajach dodatkowo lekarz Podgórski zazwyczaj aż do przyznania stopnia naukowego doktora wspierający jest praca dyplomowa ukończenia uczelni wyższej, jednakże nie wszędzie.